26 wrzesień 2021, niedziela 17:35
Polityka prywatności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 12 czerwca 2018 11:18

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CZŁUCHOWIE

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka/pełnoletniego ucznia jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie, reprezentowana przez dyrektora placówki

2. Dane kontaktowe Administratora:

 • 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 20,
 • tel. 59 83 411 33 lub 533 456 003,
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Poradni. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

 • Magdalena Maria Kowalczyk, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 • prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 • korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka są/mogą być:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie,
 • organy nadzoru,
 • podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni,
 • podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póź. zm.,
 • podmioty i organy uprawnione wskazane w przepisach prawa.


6. Ponadto dane osobowe zawarte we wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka/pełnoletniego ucznia przetwarzane będą celem prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

7. W przypadku, gdy pozyskiwanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Poradnia jest zobowiązana do ich przetwarzania. Pozyskanie danych osobowych za zgodą jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec Pani/Pana dziecka/pełnoletniego ucznia.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

10. Poradnia gwarantuje Pani/Panu dostęp do swoich danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka. Mają Państwo prawo zwrócić się do Poradni z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy placówka przetwarza Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka, w tym m.in. o celu ich przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych, źródle ich pozyskania.

11. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

12. Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

13. Mają Państwo prawo usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi okoliczność zgodna z obowiązującym prawem.

14. Poradnia nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie profilowania.

15. W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych, bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019 09:10