14 sierpień 2020, piątek 06:33
Zespół orzekający
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu* zespoły orzekające, które wydają orzeczenia stosownie do potrzeb dzieci i młodzieży. Aby sprawa dziecka została rozpatrzona przez Zespół należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie.
Potrzebne wnioski można pobrać tutaj (klik).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • słabowidzącym i niewidomym,
  • słabosłyszącym i niesłyszącym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydawane jest dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola (oddziału przedszkolnego) wydaje Zespół Orzekający w Poradni:

  • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
  • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza (specjalisty) o stanie zdrowia dziecka i wskazaniach utrudniających mu lub uniemożliwiających uczęszczanie do szkoły, z określeniem czasu trwania nauczania indywidualnego (nie krócej niż 30 dni).

 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743)

 

Regulamin Zespołów Orzekających działających w PP-P w Człuchowie (klik)

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 czerwca 2017 07:44

Uwaga !!! Okres obowiązywania orzeczeń do spraw kształcenia specjalnego po zmianach.

Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 09:49